Tầm nhìn

Đến năm 2018 hoàn thiện đa dịch vụ trong lĩnh vực của thế giới tâm linh và chính thức cổ phần hóa rộng rãi từ năm 2018 để cùng nguyện đón cộng đồng phật tử gần xa chung sức vì sứ mệnh cộng đồng phật giáo Việt Nam.. Chúng tôi tập trung chính vào các lĩnh vực cốt lõi và dựa vào nền tảng công nghệ để tiến trình hóa một cách nhanh và chuyên nghiệp.

Đến năm 2018 hoàn thiện đa dịch vụ trong lĩnh vực của thế giới tâm linh và chính thức cổ phần hóa rộng rãi từ năm 2018 để cùng nguyện đón cộng đồng phật tử gần xa chung sức vì sứ mệnh cộng đồng phật giáo Việt Nam.. Chúng tôi tập trung chính vào các lĩnh vực cốt lõi và dựa vào nền tảng công nghệ để tiến trình hóa một cách nhanh và chuyên nghiệp.
 

Các bài viết liên quan

© Copyright IT Express 2019 All rights reserved